top of page

ข่าวสารกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยประจำปี 2564 รุ่นที่ 5 ระยะที่ 3

ในวันที่ 6  - 8  กันยายน  2564

ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจใหม่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"

ประจำปี 2564

กิจกรรม Happy BRH

กิจกรรมทำบุญวันเกิดบุคลากร

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ประจำเดือนธันวาคม 2564

bottom of page