top of page
Home: Welcome
bgheadbrh.jpg
ขอแสดงความยินดี .jpg
ขอแสดงความยินดี .jpg

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ขอแสดงความยินดี และชื่นชม

บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงแก่

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

พญ.พัชรี  ยิ้มรัตนบวร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

เนื่องในโอกาศได้รับการคัดเลือก

เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์

"ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร

ยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน"

ภาพการประชุมวิชาการสัญจร TMS ครั้งที่ 9

ด้วยกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย

ได้จัดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 9 : Integrative Menopause Management

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุม

พร้อมด้วย นพ.รักเกียรติ ประสงค์ดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน

และ ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ อุปนายกสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ตัวแทนสมาคมฯ

กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้

**ขอขอบคุณภาพสวยๆ จากทีมงานเวชนิทัศน์ และทีมงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะ**

5
4
3
2
1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยประจำปี 2564 รุ่นที่ 5  ระยะที่ 3 

ในวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2564

ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.บร.

โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2564  จำนวน 2 รุ่น

กิจกรรม HAPPY BRH

โครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริการ

โครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริการ การสื่อสาร และพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ ประจำปี 2564 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 9 รุ่น 
(เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมทำบุญวันเกิดบุคลากร โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) ประจำปี 2564

กิจกรรมกีฬาสีโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ภาพถ่าย จัดทำโดยงานเวชนิทัศน์

งานพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบุรีรัมย์

         งานพัฒนาบุคลากร     เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานเกี่ยวกับเอกสารในการเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานภายในประเทศ และต่างประเทศ บันทึกข้อมูลหลักสูตรประชุม อบรม สัมมนา เป็นวิทยากร ในโปรแกรมบริหารจัดการบุคลากร งานการศึกษาต่อเนื่อง  ดำเนินการรวบรวม/ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) งานวิเคราะห์และจัดสรรอัตรากำลัง งานบริหารค่าตอบแทนบุคลากร  การจัดทำเอกสารใบสั่งยา ใบตรวจสอบสิทธิ์   รวบรวมเอกสารการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (EC)   จัดทำวารสารการแพทย์ 3 จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์  

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ติดต่อสอบถาม

ขอบคุณสำหรับการกรอกข้อมูล

เวปไซต์นี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร  โรงพยาบาลบุรีรัมย์

งานพัฒนาบุคลากร

ห้อง 709 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
เลขที่ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทร 044 615002 ต่อ 4011 ,4705 ,4706 โทรศัพท์มือถือ 086 - 4695770

  • Facebook
bottom of page