top of page

Download

1

แบบฟอร์มขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (EC)

*ผู้ขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ต้องจัดเตรียมชุดเอกสาร ส่วนที่ 1 - 6 

รวมทั้งหมด จำนวน  7 ชุด  ให้เรียบร้อยก่อนนำส่ง

ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อประกอบการพิจารณา

กำหนดการยื่นเอกสาร 

ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม  2564  ยื่นเอกสารที่สมบูรณ์ครบถ้วน  ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ครั้งที่ 6 เดือนธันวาคม  2564  ยื่นเอกสารที่สมบูรณ์ครบถ้วน  ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

2

คำชี้แจงสำหรับผู้เขียนบทความ
***ปิดรับเล่ม 3 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564***

            วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยินดีรับบทความวิชาการ

ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

โดยบทคามที่ส่งมาจะต้องไม่เคยลงตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น

สำหรับบทความที่มีการศึกษาในมนุษย์ ควรได้รับการพิจารณารับรองการวิจัยแล้ว

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากหน่วยงานนั้นๆ ด้วย

กำหนดการออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 

 ฉบับที่ 2  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

3

แบบฟอร์มการนำส่งบทความ / งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์

**กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วนก่อนนำส่ง

https://academicbrh.wixsite.com/website/%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3#:~:text=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5-,%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%C2%A0%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5,-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

4

แบบขออัตรากำลังบุคลากรเพิ่ม/ทดแทน

*กรอกเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนส่งพิจารณา*

5

ขอรับโควตาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

"กรอกข้อมูลในเอกสาร

พร้อมติดรูปภาพไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 1 .5  นิ้ว

ให้เรียบร้อยก่อนนำส่ง"

6

ขอหนังสือรับรองเป็นต้นสังกัด  

กรอกเอกสารความต้องการตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนก่อนนำส่ง

*เวลาดำเนินการขอติดต่อรับเอกสาร  5 วันทำการ*

Download ขอความอนุเคราะห์งานเอกสารอื่นๆ

1.

ขออนุมัติทำ Copy Print

"กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมนำกระดาษสำหรับทำ Copy Print มาพร้อมด้วย "

เวลาดำเนินการ ไม่เกิน  3 วันทำการ   

2.

ขออนุมัติรับบริการงานพัฒนาบุคลากร

*กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  แจ้งประสงค์ขอรับบริการ  ดังนี้ ขอข้อมูล  ,ขอยืมวัสดุ /อุปกรณ์  โดยกรอกรายละเอียดความต้องการรับบริการให้เรียบร้อย

ดำเนินการขอรับบริการก่อน 3 - 5 วันทำการ*  

3.

ขออนุมัติอาหารว่างในการจัดประชุม

กรณีเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (QIT)

พิจารณาอนุมัติให้เฉพาะเครื่องดิ่มเท่านั้น

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกครั้ง

"กรุณาส่งใบขออนุมัติอาหารว่าง ก่อนวันประชุม อย่างน้อย 3 วันทำการ"

หากไม่ดำเนินการดังนี้ จะไม่ได้รับการอนุมัติอาหารว่าง

4.

ขออนุมัติน้ำดื่มในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

"กรุณาส่งใบขออนุมัติอาหารว่าง ก่อนวันประชุม อย่างน้อย 3 วันทำการ"

หากไม่ดำเนินการดังนี้ จะไม่ได้รับการอนุมัติน้ำดื่ม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกครั้ง

5.

แบบรายงานการฝึกอบรม

สำหรับผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ประชุม  อบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน

ให้ส่งแบบรายงาน โดยผ่านผู้บังคับบัญชาให้เรียบร้อยก่อนนำส่ง

ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกครั้ง

6.

แบบรายงานการฝึกอบรม

(หลักสูตรระยะสั้น 1- 4 เดือน)

สำหรับผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ประชุม  อบรมหลักสูตรระยะสั้น

(ตั้งแต่ 15 วัน ถึง 4 เดือน)

ให้ส่งแบบรายงาน โดยผ่านผู้บังคับบัญชาให้เรียบร้อยก่อนนำส่ง

ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกครั้ง

7.

ใบลงทะเบียนประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

สำหรับหน่วยงานที่จัด ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

สามารถโหลดแบบฟอร์มนี้ไปรับบริการลงทะเบียนได้

*โดยกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อเรื่อง วันจัดประชุม สถานที่ และชื่อผู้เข้าประชุม*

bottom of page